Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden
Logopediepraktijk Almelo heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en overige relaties. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met deze voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Logopediepraktijk Almelo of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de website. Ter bescherming van de belangen van Logopediepraktijk Almelo en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Logopediepraktijk Almelo;
    kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Logopediepraktijk Almelo bevatten.

Afwijzing garantie
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Logopediepraktijk Almelo is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Logopediepraktijk Almelo behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Logopediepraktijk Almelo en vormt geen enkele waarborg. Logopediepraktijk Almelo wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites
De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Logopediepraktijk Almelo is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid
Logopediepraktijk Almelo is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Logopediepraktijk Almelo op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links
Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Logopediepraktijk Almelo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Logopediepraktijk Almelo biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens
Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Logopediepraktijk Almelo kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Logopediepraktijk Almelo deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten.

Copyright © Logopediepraktijk Almelo